Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
18:03
stoprocentserca
18:02
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viamadamemonroe madamemonroe
stoprocentserca
18:02
Reposted fromFlau Flau viapolciak polciak
stoprocentserca
18:01
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapolciak polciak
stoprocentserca
17:59
1446 96b0 500
Reposted fromnonperfect nonperfect
stoprocentserca
17:56
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viazabka zabka
stoprocentserca
17:55
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viazabka zabka
stoprocentserca
17:34
4225 2381 500
byle do Wigilii...
stoprocentserca
17:34
stoprocentserca
17:34
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viamoth-into-flame moth-into-flame
16:43
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianataliana nataliana
stoprocentserca
16:02
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
stoprocentserca
13:55
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
13:54
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianataliana nataliana
stoprocentserca
13:54
2461 e243
Reposted frommslexi mslexi vianataliana nataliana
stoprocentserca
13:53
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane vianataliana nataliana
stoprocentserca
13:53
stoprocentserca
13:52
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
13:52
stoprocentserca
13:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl