Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
12:35
stoprocentserca
12:34
stoprocentserca
12:33
stoprocentserca
10:02
stoprocentserca
10:02
stoprocentserca
10:02
cześć, jest mi źle  
— 02:54
stoprocentserca
10:02
stoprocentserca
10:01
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
stoprocentserca
10:01
stoprocentserca
10:01
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
stoprocentserca
10:01
stoprocentserca
10:00
stoprocentserca
10:00
stoprocentserca
09:56
stoprocentserca
09:48
stoprocentserca
09:48
stoprocentserca
09:48
stoprocentserca
09:47
stoprocentserca
09:47
stoprocentserca
09:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl