Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
16:41
16:39
2854 1cd1 500
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viadziubek dziubek
stoprocentserca
16:39
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viadziubek dziubek
00:17
1708 b0b1 500
Reposted fromdudewheresmyapple dudewheresmyapple viadobby dobby
stoprocentserca
00:17
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromnatelle natelle viadobby dobby
stoprocentserca
00:16
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viadobby dobby
stoprocentserca
00:16
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viadobby dobby
stoprocentserca
00:16
1468 f573

Soup of fools
Reposted fromEmisja Emisja viadobby dobby
stoprocentserca
00:13
2347 e539
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaTinchen Tinchen
stoprocentserca
00:13
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik vianonperfect nonperfect
stoprocentserca
00:12
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viadusielecc dusielecc
00:12
stoprocentserca
00:12
00:12
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous viadusielecc dusielecc
stoprocentserca
00:12
3409 bb4a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadusielecc dusielecc
20:04
8307 aab9

Petting a Little

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viamglistyporanek mglistyporanek
stoprocentserca
20:03
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viamglistyporanek mglistyporanek
20:02
6652 3095 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadobby dobby
stoprocentserca
20:01
Glacier Bay
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapolciak polciak
stoprocentserca
19:58
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl