Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
21:12
2446 d323
stoprocentserca
21:10
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viakoloryzacja koloryzacja
21:10
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viakoloryzacja koloryzacja
stoprocentserca
21:09
3874 b876
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
21:09
3733 d065 500

verbalvomits:

❤🐈❤

stoprocentserca
21:09
7829 b1e3
Reposted frommiischa miischa viaencoorton encoorton
stoprocentserca
21:06
0841 02f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaencoorton encoorton
stoprocentserca
21:05
2297 438b
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viakoloryzacja koloryzacja
stoprocentserca
21:05
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viakoloryzacja koloryzacja
18:24
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaehh ehh
stoprocentserca
18:20
9877 2fde
Reposted fromcalifornia-love california-love viaehh ehh
18:18
18:18
8741 c071
Reposted fromerial erial viaolalaa olalaa
18:18
5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viaTinchen Tinchen
stoprocentserca
18:17
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaencoorton encoorton
stoprocentserca
18:17
2074 3bed
stoprocentserca
18:17
stoprocentserca
18:16
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viazoou zoou
stoprocentserca
23:36
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viaolalaa olalaa
stoprocentserca
23:36
To po roz­mo­wie poz­nasz ile człowiek przeszedł. Po oczach ile w życiu wy­cier­piał, po rękach jak długo z tym wal­czył. Po gestach kim jest i ja­ki to miało wpływ na Je­go życie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl